Privacy Policy
Inleidende bepalingen 
Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Verwerkingsverantwoordelijke (hierna: Verantwoordelijke) aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Verantwoordelijke is statutair gevestigd te Amsterdam aan het Burgemeester Stramanweg 102
1101 AA, staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 74688375 en draagt de naam Next Level Courses B.V.. Verantwoordelijke is per e-mail te bereiken via support@ecomtrics.com. 
 
In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Verantwoordelijke omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Verantwoordelijke aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens. 
 
De verwerking van persoonsgegevens door Verantwoordelijke valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 22-04-2019.
 
Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens 
Verantwoordelijke verwerkt de volgende persoonsgegevens:
Voor- en achternaam;
E-mailadres;
Adres (straatnaam + huisnummer);
Postcode;
Woonplaats;
Telefoonnummer.
Verantwoordelijke verwerkt deze persoonsgegevens onder andere teneinde de overeenkomst tot stand te brengen en u toegang te verschaffen tot de online cursussen die zij aanbiedt. Het e-mailadres wordt tevens gebruikt om u in de toekomst op de hoogte te stellen van producten of diensten die interessant voor u kunnen zijn.

Aan de verwerking van uw gegevens ligt de volgende rechtsgrond ten grondslag: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.
De persoonsgegevens worden opgeslagen voor een periode van vijf (5) jaar. 

Het niet verstrekken van persoonsgegevens heeft tot gevolg dat er geen overeenkomst tot stand kan komen. Indien u na aankoop van een online cursus uw e-mailadres door Verantwoordelijke laat verwijderen, eindigt hiermee de overeenkomst en heeft u niet langer toegang tot de online cursus.
 
Cookies    
Verantwoordelijke maakt op haar website gebruik van cookies. Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van Verantwoordelijke bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze website kan cookies en soortgelijke technologie gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Verantwoordelijke om u een goede gebruikservaring te kunnen leveren.
 
Verwijzing naar andere websites 
Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website. 
Deze website kan links bevatten naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van Verantwoordelijke. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht komt, geldt de privacyverklaring van die website. Verantwoordelijke is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor dergelijke externe websites of voor de privacyverklaringen op die websites. Verantwoordelijke raadt u aan om bij bezoek van externe websites hun privacyverklaring goed door te lezen alvorens verder te gaan op de website.
 
Doorgifte aan verwerkers en derden 
Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Verantwoordelijke zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven 'verwerkers'. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Verantwoordelijke.
Ook zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Verantwoordelijke op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.
 
Beveiliging 
Verantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.
 
Uw privacyrechten 
Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om Verantwoordelijke te verzoeken om inzage (art. 15 AVG), rectificatie (art. 16 AVG) en wissing (art. 17 AVG) van uw persoonsgegevens. Ook heeft u het recht om Verantwoordelijke te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Niet in alle gevallen kunnen deze privacyrechten worden uitgeoefend. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.
 
Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan support@ecomtrics.com. 

Indien u een klacht wil indienen over Verantwoordelijke met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).  
 
U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan support@ecomtrics.com. 


This site is not a part of the Facebook website or Facebook Inc. Additionally, This site is NOT endorsed by Facebook in any way. FACEBOOK is a trademark of FACEBOOK, Inc.

EARNINGS DISCLAIMER: We believe in HARD work, and we don't believe in get-rich quick programs, or programs that state you will make A LOT of money while investing only a very little amount. That's why we're very upfront about the fact that you need at least €1000 to get started in our program, to run your ads and your store. We don't know you, we don't know how hard you work and your personal determination / perseverance. Your success ALL depends on those things. We just supply you with the necessary tools and information, YOU have to do the rest. Nothing on this page is a promise of any kind.

Copyright © 2019 Next Level Courses B.V.

Burgemeester Stramanweg 102
1101 AA, Amsterdam, Netherlands
 Kvk: 74688375
BTW: NL859993140B01